พบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน
ติดต่อสมาคมแม่บ้านทหารบก (สโมสรทหารบกวิภาวดี) โทร. 02 - 354 - 8762 ต่อ 85204
หรือติดต่อ พ.อ.หญิง ขนิษฐา นิลศร , พ.ต.หญิงบุษบา โพอุทัยพัฒนาโดย กองพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
โทร. ๐๒ - ๒๙๗ - ๘๐๘๗ ทบ. ๙๘๐๘๗ โทรสาร ๐๒ - ๒๘๐ - ๒๓๘๐